Všeobecné obchodní podmínky

(Podmínky pro prodej a dodání zboží a provádění montážních/servisních prací)
VENKOVKY s.r.o., Češkovice 362, 678 01 Blansko, IČ: 08819823,
DIČ: CZ08819823, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115690 (dále jen VENKOVKY)

1. Rozsah platnosti
Jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako „VOP“) se podle své povahy použijí pro úpravu práv a povinností v rámci toho kterého konkrétního smluvního vztahu. Předmětem těchto VOP je úprava základních obchodních vztahů mezi společností VENKOVKY a smluvní stranou společnosti VENKOVKY – zadavatelem objednávky/zakázky (podle jednotlivých smluvních typů také jako zákazník, kupující nebo objednatel – dále společně pro účely těchto VOP jen „zákazník“). Smluvním podkladem mezi společností VENKOVKY a zákazníkem je obsah závazné objednávky zákazníka na základě nabídky společnosti VENKOVKY a ustanovení těchto VOP. Zákazník přijímá a uznává tyto VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prodeje a dodání zboží, jeho montáže a jiných montážních či servisních prací. Tyto VOP jsou rovněž k dispozici na webových stránkách společnosti VENKOVKY (www.venkovky.cz/vop). Tyto VOP se řídí českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Ustanovení té které písemné smlouvy uzavřené mezi společností VENKOVKY a zákazníkem mají případně přednost před těmito VOP. VOP jsou nedílnou součástí závazné objednávky. Závazná objednávka nebo smlouva je uzavřena podpisem písemného návrhu smlouvy anebo je uzavřena odsouhlasením potvrzené objednávky zákazníkem. Za projev souhlasu s uzavřením závazné objednávky nebo smlouvy je považován rovněž zřejmý projev vůle v emailové korespondenci.
2. Ceny
Ceny sjednané při uzavření smlouvy se rozumí včetně obalu a doručení do sjednaného místa převzetí určeného zákazníkem, pokud je sjednáno doručení vozidly společnosti VENKOVKY. Speciální obaly na vyžádání zákazníka budou účtovány samostatně. V případě požadavku zákazníka na jiný druh zaslání (zasilatelská firma) jdou náklady na dopravu k tíži zákazníka. Ceny mohou být v nabídce uvedeny i prostřednictvím odkazů na odpovídající položky ceníků, katalogů cen náhradních dílů a prací. V případě sjednané montáže se ceny rozumí bez tesání drážek ve zdi, bez omítacích prací a bez venkovního lešení, které může být případně nutné. Potřebné vrtané otvory pro provedení pohonných prvků jsou, pokud jejich provedení neztíží beton, železné výztuže nebo jiné kovové díly, zahrnuty v montážních cenách. Při stanovení ceny se vychází z toho, že montážní práce lze provádět souvisle (bez přerušení). Případné vícenáklady za prodlení s montáží z důvodů spočívajících na straně zákazníka/stavební nepřipravenosti budou účtovány zvlášť a budou považovány za marný výjezd. Není-li ve smlouvě či závazné objednávce sjednáno jinak, je cena za dopravu obsažena v ceně díla. V této ceně jsou zahrnuty náklady společnosti VENKOVKY na dopravu nezbytně nutnou k provedení díla a k plnění závazků plynoucích z odpovědnosti dodavatele za vady. Cena nezahrnuje náklady na marné výjezdy způsobené nedostatečnou součinností zákazníka, náklady na dopravu u servisních a mimozáručních oprav. Společnost VENKOVKY je oprávněna v rámci plnění povinností ze smluvního vztahu použít k dílčím či celým plněním konkrétní zakázky poddodavatele. Provedení ostatních prací nad rámec sjednané zakázky vyžaduje předchozí souhlas zákazníka. V případě, že cena zboží/dodávky není v době objednávky známa, platí za ujednanou cenu cena obvyklá platná v místě dodání zboží (cena obvyklá se skládá z nákladů na pořízení a dopravu zboží a marže společnosti VENKOVKY). Společnost VENKOVKY je oprávněna jednostranně upravit sjednanou cenu zboží o výši kursovného rozdílu, který případně vznikne v období mezi převzetím zásilky a koupí zboží (náhradních dílů, součástek, komponentů apod.) od zahraničních partnerů a dále v případě, že cena zboží (náhradních dílů, součástek, komponentů apod.) bude partnerem v období mezi převzetím zboží a koupí zboží změněna ze strany partnera. Je-li sjednána úhrada ceny díla ve splátkách dle splátkového kalendáře, stává se celý zbytek závazku zákazníka splatným okamžikem prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv splátky.
3. Přijetí nabídky k uzavření smlouvy a závaznost objednávky a fyzické rozměry
Nabídku společnosti VENKOVKY je zákazník oprávněn přijmout do čtyř týdnů ode dne jejího přijetí. Po této lhůtě se přijaté nabídky považují za novou poptávku učiněnou ze strany zákazníka, která vychází z původně nabízeného obsahu smlouvy a vyžaduje následné potvrzení ze strany společnosti VENKOVKY.
Po sjednání zakázky je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 70 % z hodnoty zakázky, či v jiné sjednané adekvátní výši. Úhrada zálohové faktury se pokládá za odsouhlasení správnosti a potvrzení objednávky. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury, posouvá se o dobu prodlení termín pro zahájení provádění díla a z toho vyplývající termín pro dokončení a předání díla. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohy, delším než 14 dní ode dne podpisu smlouvy či potvrzení závazné objednávky, je společnost VENKOVKY oprávněna od smlouvy odstoupit. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedojde-li k uhrazení zálohy do 30 dnů od podpisu smlouvy nebo potvrzení závazné objednávky, smlouvy marným uplynutím lhůty k úhradě automaticky pozbývá platnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány. Zaplacení zálohy je podmínkou pro zahájení výroby. Pokud fyzické rozměry (údaje o rozměrech nezbytné pro plnění smlouvy) měří sám zákazník v místě provádění plnění, stvrzuje svým podpisem jejich závaznost a správnost. Společnost VENKOVKY neprovádí v takovém případě žádné dodatečné přeměřování. Pokud mají být místo fyzických rozměrů použity rozměry stanovené v plánu či jiném obdobném dokumentu, který poskytl zákazník, je zákazník povinen písemně stvrdit jejich správnost.
4. Dodací lhůta
Dodací lhůtou se rozumí lhůta pro dodání zboží a dalších služeb. Počítají se do ní pouze pracovní dny. Přesný termín pro provedení montáže je vždy stanoven až po naskladnění zboží po vzájemné dohodě obou stran. Uvedené dodací lhůty jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou výslovně stanoveny v písemné podobě a jsou součástí nabídky/objednávky/smlouvy. Okolnosti, které nelze přičítat k tíži společnosti VENKOVKY, osvobozují společnost VENKOVKY alikvotně od dodržení dodací lhůty v příslušném rozsahu. Pokud se změní nebo rozšíří objem prací oproti původnímu zadání zakázky a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je společnost VENKOVKY povinna sdělit zákazníkovi nový termín dokončení bez zbytečného odkladu s udáním důvodu, pro který nebylo možné původně sjednaný termín dodržet. Smluvně zaručené dodací lhůty jsou závazné pouze za předpokladu, že zákazník nebude v prodlevě s platbou dílčích faktur vystavených společností VENKOVKY. V dohodnutý den a čas je nutné, aby zákazník zpřístupnil místo pro realizaci zakázky ve způsobilém stavu. Pokud se tak nestane, společnost VENKOVKY nemůže být v tomto případě v prodlení s realizací zakázky. V případě, že zákazník odmítne navrhovaný termín montáže v nejzazším termínu realizace, tento termín je na základě oboustranné dohody odsunut, společnost VENKOVKY ale v takovém případě není v prodlení s realizací. Společnost VENKOVKY dále není v prodlení s realizací a je oprávněna jednostranně prodloužit dodací lhůtu o nezbytně nutnou dobu z důvodů zapříčiněných vyšší moci. Po dobu zásahu vyšší moci a po dobu nezbytnou k odstranění těchto zásahů nebo vlivem klimatických podmínek, při nichž nelze spravedlivě po společnosti VENKOVKY požadovat provedení díla bez vad, není společnost v prodlení s plněním realizace díla. Termín dokončení a předání díla se posunuje o dobu tomuto odpovídající. O takové skutečnosti je společnost VENKOVKY povinna v přiměřené době informovat zákazníka a sdělit mu předpokládaný termín plnění.
5. Plnění
Zákazník je povinen zajistit řádnou spolupráci všech řemesel a tím i technicky logický sled prací. Při porušení této povinnosti jdou negativní důsledky k tíži zákazníka. Prováděcí termíny jsou závazné pouze tehdy, pokud s montážními pracemi lze začít v dohodnutém termínu. Zákazník je povinen zajistit potřebné elektrické přípojky a bezplatný odběr elektrické energie a vody. Dále je zákazník povinen uvolnit všechny pracovní plochy, kde bude realizováno dílo a odstranit překážky, které by bránily v přístupu k těmto plochám. Zákazník je povinen umožnit vstup pracovníkům společnosti VENKOVKY do míst, kde má být dílo realizováno a je povinen zabezpečit, aby při provádění montáže pracovníky společnosti VENKOVKY nedošlo k ohrožení zdraví či života pracovníků společnosti VENKOVKY jinými vlivy. Pokud vedoucí technik vyhodnotí, že na místě, na kterém má dojít k realizaci díla, není možné zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků společnosti, je oprávněn takovou montáž odložit do té doby, než bude možné tyto podmínky zajistit. Jedná-li se o důvody, které nejdou k tíži společnosti VENKOVKY, ale k tíži zákazníka, jedná se o marný výjezd. Společnost VENKOVKY zajistí, že její pracovníci budou při provádění montáže u zákazníka dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární předpisy.
6. Platební podmínky, prodlení s platbou, platba předem, zadržovací právo a právo na odepření plnění
Zákazník se zavazuje hradit cenu řádně a včas. Po sjednání zakázky je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši 70 % z hodnoty zakázky, či v jiné sjednané adekvátní výši. Úhrada zálohové faktury se pokládá za odsouhlasení správnosti a potvrzení objednávky. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury, posouvá se o dobu prodlení termín pro zahájení provádění díla a z toho vyplývající termín pro dokončení a předání díla. Je-li objednatel v prodlení s úhradou zálohy, delším než 14 dní ode dne podpisu smlouvy či potvrzení závazné objednávky, je společnost VENKOVKY oprávněna od smlouvy odstoupit. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedojde-li k uhrazení zálohy do 30 dnů od podpisu smlouvy nebo potvrzení závazné objednávky, smlouvy marným uplynutím lhůty k úhradě automaticky pozbývá platnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány. Zaplacení zálohy je podmínkou pro zahájení výroby. Společnost VENKOVKY je oprávněna vystavovat dílčí faktury v rozsahu stavebního pokroku. Cena zakázky je splatná při převzetí zakázky zákazníkem nebo v okamžik vzniku povinnosti zakázku převzít a to v hotovosti či platební kartou, není-li dohodnutý jiný způsob platby a nestanoví-li daňový doklad dřívější nebo pozdější den splatnosti. Zákazník je povinen mít v den předání zakázky k dispozici dostatečnou finanční částku potřebnou k úhradě doplatku celkové ceny zakázky (případně mít nastaven na platební kartě takový limit, který doplatek zbývající částky z celkové ceny umožní). V případě, že zákazník neuhradí doplatek ceny díla ihned po předání díla, nebo ve splatnosti, je zhotovitel oprávněn předmět díla odmontovat a zadržet jej až do zaplacení doplatku. Jako součást tohoto opatření je také společnost VENKOVKY oprávněna účtovat náklady spojené s demontáží, montáží a cestovným. Smluvní strany se dohodly, že společnost VENKOVKY je oprávněna započítat jakoukoliv novou platbu došlou od zákazníka na úhradu jeho dřívějších splatných závazků vůči společnosti VENKOVKY. Společnost VENKOVKY je oprávněna přerušit další plnění zakázky pro zákazníka v případě, že tento zákazník bude v prodlení s plněním svých povinností vyplývajících z jakéhokoliv smluvního vztahu se společnosti VENKOVKY. Společnost VENKOVKY je oprávněna zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné a v mezích zákona i nesplatné pohledávky za zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit i vzhledem k pohledávkám z dříve provedených prací, dodávek náhradních dílů a jiných plnění. V případě uplatnění zadržovacího práva společnost VENKOVKY bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jiné formy dodavatelem odsouhlasené jistoty. V případě prodlení s úhradou ceny zakázky je zákazník povinen společnosti VENKOVKY zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení. Společnost VENKOVKY je oprávněna fakturovat za případné zaslání písemné upomínky částku 150 Kč bez DPH za každou jednotlivou upomínku. Uhrazení této částky za vystavenou upomínku nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit bez zbytečného odkladu dlužnou částku. Je-li zákazník v prodlení s úhradou dílčích faktur, je společnost VENKOVKY oprávněna zastavit další plnění/dodávku. Nezávisle na tom je společnost VENKOVKY oprávněna provést fakturaci dodávky resp. uplatnit legitimní pohledávku za zákazníkem. Splatnost vystavovaných faktur je stanovena na 7 dní, není-li dohodnutá jiná doba splatnosti. Uhrazením příslušné platby bezhotovostním převodem se rozumí okamžik připsání úplné částky na účet společnosti VENKOVKY. Toto ale neplatí u plateb, které byly zaslány s chybnými údaji platby. V takovém případě se za datum úhrady příslušné platby považuje den identifikace takové platby společností VENKOVKY. Společnost VENKOVKY je oprávněna požadovat celou platbu předem, pokud podle okolností individuálního případu lze důvodně očekávat, že zákazník nedostojí svým platebním povinnostem vůbec anebo ne ve sjednaném termínu.
7. Předání zakázky a doprava
Pokud nejsou zákazníkem při předání a převzetí zakázky namítány žádné podstatné vady zakázky ve smyslu přiléhavých ustanovení občanského zákoníku bránící řádnému užívání, je zákazník povinen převzít resp. odebrat společností VENKOVKY dodané a namontované zboží, a to jakmile mu společnost VENKOVKY písemně nebo ústně oznámí ukončení montáže, nebo pokud zákazník uvede zboží do provozu. To platí i tehdy, pokud dodávka a montáž netvoří jednotnou zakázku. V případě neoprávněného odepření převzetí zboží je společnost VENKOVKY bez ohledu na ostatní práva oprávněna zboží či zakázku vyfakturovat. Zjevné vady musí být reklamovány bez zbytečného odkladu. V případě zásilkového prodeje musí být neprodleně písemně sděleny přepravci. V případě zásilkového prodeje přechází nebezpečí poškození na dopravce potažmo na zákazníka okamžikem předání zboží k poštovní přepravě či zasilatelské firmě. V případě nepřevzetí musí být společnost VENKOVKY zákazníkem neprodleně písemně informována za současného uvedení důvodů, v opačném případě bude předpokládáno převzetí. V případě prodlení s převzetím zásilky je společnost VENKOVKY oprávněna účtovat náklady spojené s úschovou předmětu zakázky v obvyklé výši. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky, je společnost VENKOVKY oprávněna předmět zakázky uschovat dle svého uvážení za běžných podmínek. Nebezpeční na předmětu zakázky a náklady spojené s úschovou v takovém případě nese zákazník. Pokud si zákazník nevyzvedne nebo nepřebere předmět zakázky v dodatečně mu poskytnuté 30 denní lhůtě (případně v náhradním nabízeném termínu), je společnost VENKOVKY oprávněna předmět zakázky vhodným způsobem prodat na účet zákazníka s tím, že v tomto případě vydá výtěžek z prodeje předmětu zakázky zákazníkovi, přičemž vydá výtěžek ponížený o pohledávky společnosti VENKOVKY za zákazníkem a o náklady spojené s úschovou a prodejem předmětu zakázky. Na tento postup společnosti VENKOVKY musí být zákazník prokazatelně upozorněn. Zákazník je povinen k uzavření zakázky včetně podpisu souvisejících dokumentů vyslat osobu, která je oprávněna zavazovat v tomto rozsahu zákazníka (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna předat a převzít předmět zakázky nebo dojednat podmínky zakázky, s tím, že toto jednání pověřené osoby je pro zákazníka závazné. Zákazník bere na vědomí, že společnost VENKOVKY v tomto případě realizuje zakázku v dobré víře, že pověřená osoba je oprávněna zavazovat zákazníka.
8. Práva vadného plnění, záruka
Zákazník je povinen při převzetí předmětu zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady, na tyto vady ihned upozornit. Neupozorní-li na vady zjištěné již při přebírání zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad zakázky. V ostatních případech musí být vady společnosti VENKOVKY písemně oznámeny neprodleně po jejich zjištění a přesně specifikovány. Oznámí-li zákazník vady ústně, vydá společnost VENKOVKY zákazníkovi potvrzení o uplatnění vad. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje. Za zvláštní nebo deklarované vlastnosti dodaného zboží ručí společnost VENKOVKY pouze tehdy, pokud existuje písemný příslib záruky ve formě nabídky, objednávky nebo faktury. Škody způsobené vlivem silného průvanu, bouřky, chybné obsluhy, škody v důsledku použití textilního zastínění při dešti (tvorba vodní kapsy, přetížení protitahu apod.) nebo škody způsobené chybnou montáží v případě vlastní montáže nespadají do příslibu záruky ani do zákonné záruky. To neplatí tehdy, pokud škoda také spočívá ve vadě zboží nebo vadné montáži ze strany společnosti VENKOVKY. Společnost VENKOVKY odpovídá za to, že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat zákonům, jejich prováděcím předpisům, závazným technickým normám vztahujícím se k předmětu smlouvy platným v České republice v době uzavření smluvního vztahu se zákazníkem. V rámci záručního příslibu společnost VENKOVKY mění vadné díly za rovnocenné nebo nové díly. Technicky podmíněné barevné odchylky nebo změny materiálu zůstávají vyhrazeny, můžou se vyskytnout barevné rozdíly mezi novými a stávajícími díly, které jsou vystavené povětrnostním vlivům. Pohledovost drobných vad (tečky, škrábance, ďolíky, zalakované smítko) je uznávána z odstupové vzdálenosti (stejně jako i u jiných obdobných lakovaných ploch a látek na trhu), a to nejméně ze vzdálenosti 4 metry u venkovních a 2 metry u vnitřních stínících prvků, nestanoví-li reklamační technik jinak, a samozřejmě nebrání-li toto funkčnosti či užívání výrobku jako takového. V případě neideálního montážního prostoru (křivé špalety, jiné než pravé úhly, demontáž okapniček či úpravy překážejících parapetů) je montážní technik oprávněn výrobek nebo montážní otvor lehce poupravit tak, aby dosáhl optimálního chodu výrobku za předpokladu plné funkčnosti. U markýz a textilních clon může dále docházet k nepatrnému vytváření záhybů a k nepatrným barevným odchylkám. Připevnění podélných a příčných švů se řídí technickými požadavky. Zákazník je povinen zaslat vadné zboží na nebezpečí a účet společnosti VENKOVKY do výrobního závodu, pouze pokud to společnost VENKOVKY nařídí. Pokud se zákazník sám bude snažit o opravu, o provedení nebo zadání opravy zboží, aniž by před tím k tomu poskytl společnosti VENKOVKY možnost, snižuje se záruční nárok na částku, kterou by společnost VENKOVKY bývala vynaložila na opravu. Podmínkou trvání záruky je skutečnost, že na dodávce nebudou prováděny žádné dodatečné úpravy bez vědomí dodavatele a jeho souhlasu. Společnost VENKOVKY poskytuje záruku na správnou funkci dodaných výrobků 24 měsíců, pokud není ujednáno jinak, ode dne potvrzení předávacího protokolu při dodržování návodu k obsluze a údržbě, a to v případě, že součástí dodávky byla montáž společností VENKOVKY. Záruční doba neběží po dobu prodlení zákazníka s úhradou ceny díla. Tato skutečnost však nemá vliv na skončení záruční doby za 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu. V případě odběru výrobků bez montáže se záruční podmínky řídí příslušnými ustanovením občanského zákoníku o kupní smlouvě. Společnost VENKOVKY může poskytnout prodlouženou záruku pro výrobky a komponenty v délce trvání 48 měsíců. Tato skutečnost musí být uvedena písemně v závazné nabídce a závazné objednávce či smlouvě.
9. Odstoupení od smlouvy a výhrada vlastnictví
Společnost VENKOVKY dodává zboží a výrobky na míru, je tedy vyloučena jakákoliv výměna nebo zpětvzetí mimo zákonná práva z vadného plnění. Spotřebitelům přísluší za existence zákonných předpokladů právo na odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem (i pro smlouvy uzavírané distančním způsobem), jakož i zákonem o ochraně spotřebitele. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem společnosti VENKOVKY. Bude-li zboží prodáno před zaplacením, postupuje zákazník již nyní společnosti VENKOVKY všechny pohledávky, které mu přísluší z dalšího prodeje zboží. Zákazník je povinen, společnost VENKOVKY oprávněna, neprodleně vyrozumět o tomto postoupení případné třetí dlužníky. Ke ztrátě výhrady vlastnictví nedochází ani tehdy, pokud dodané zboží lze odstranit pouze částečně, bez zničení podstaty. V případě prodlení s platbou je společnost VENKOVKY oprávněna zboží po předchozím oznámení vyzvednout a bez dalšího souhlasu zákazníka demontovat. To platí i tehdy, pokud bylo zboží již dodáno třetí osobě. Je-li při demontáži nutné odstranit šrouby nebo horní konstrukce, není společnost VENKOVKY povinna zajistit uvedení do původního stavu nebo poskytnout jakoukoliv náhradu. Společnost VENKOVKY odpovídá pouze za případné škody, které vzniknou při demontáži. Zpětvzetím zboží nedochází k automatickému zrušení smlouvy.
10. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP se řídí výlučně (i při uzavírání smluv se zahraničním prvkem) českým právním řádem za vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odkazujících norem. Stane-li se některé ustanovení těchto VOP z jakéhokoliv důvodu neúčinné, zůstává tím platnost zbývajících ustanovení nedotčena. Všechny osobní údaje, které společnost VENKOVKY získává v rámci zakázky od zákazníka, jsou používány výhradně za účelem plnění smluvně převzatých povinností. Společnost VENKOVKY předává pouze za tímto účelem osobní údaje zákazníka zpracovatelům a třetím osobám, které samostatně zavázala k dodržování ustanovení o ochraně osobních údajů. Ke zpracování dat proto dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR a tudíž je legitimní. Společnost VENKOVKY uchovává a ukládá osobní údaje svých zákazníků s maximální pečlivostí a pouze po dobu, kterou jí stanoví zákon nebo která je nutná k zachování právních nároků. Ohledně osobních údajů má zákazník vůči společnosti VENKOVKY coby správci údajů právo na informaci, opravu a po skončení smluvního vztahu v zákonném rámci právo na výmaz, omezení zpracování nebo námitku proti zpracování, na přenositelnost osobních údajů, popř. může podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakožto dozorovému orgánu. Za písemné se považuje právní jednání doručené doporučeně poštou nebo elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v záhlaví závazné objednávky nebo smlouvy. Zákazník prohlašuje, že se před podpisem smlouvy či potvrzením závazné objednávky seznámil s obsahem smlouvy/objednávky ve znění všech jejích příloh, že s nimi souhlasí a bude dodržovat sjednané a že potvrzení objednávky či podpis smlouvy byl projevem jeho svobodné vůle a nebyl učiněn pod nátlakem.

VOP jsou platné ke dni 1.1.2024